Atnaujintos mokslinių tyrimų duomenų valdymo gairės, skirtos „Horizontas 2020“ programai / New Guidelines on Research Data Management in Horizon 2020

Mokslinių tyrimų duomenys: kiek galima atviresni, kiek reikia – neprieinami.

Europos Komisijos vykdomas bandomasis atvirųjų mokslinių tyrimų duomenų projektas (angl. Open Research Data Pilot) nuo 2017 m. apims visas pagal „Horizontas 2020“ programą finansuojamas temines sritis. Ankstesniuoju 2014–2016 m. laikotarpiu bandomojo atvirųjų mokslinių tyrimų duomenų projekto reikalavimai buvo taikomi tik kai kurių sričių moksliniams tyrimams.

Dalyvaujantieji bandomajame atvirųjų mokslinių tyrimų duomenų projekte privalės rengti mokslinių tyrimų duomenų valdymo planus, kurie leistų užtikrinti duomenų pasiekiamumą ir sąlygas juos naudoti pakartotinai. Išlaidos, susijusios su atvirąja prieiga prie duomenų, gali būti numatytos ir dengiamos finansuojamo projekto lėšomis. Vilniaus universitetas, bendradarbiaudamas su Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikomis, yra sukūręs mokslinių tyrimų duomenų archyvą „MIDAS“, skirtą ilgalaikiam duomenų saugojimui ir sklaidai. Juo nemokamai naudotis kviečiami visi moksliniuose tyrimuose dirbantys asmenys. Jei mokslinių tyrimų duomenys, pagrindžiantys mokslinio tyrimo rezultatus (publikacijas), negali būti atveriami dėl tam tikrų priežasčių, tai turi atsispindėti rengiamame mokslinių tyrimų duomenų valdymo plane. „Horizontas 2020“ duomenų valdymo plano šabloną sudaro šešios skiltys, kuriose reikia aptarti 31 aspektą (žr. Mokslinių tyrimų duomenų valdymo gairės, skirtos „Horizontas 2020“ programai).

Būtina atkreipti dėmesį, kad pagal „Horizontas 2020“ programos reikalavimus atviroji prieiga prie recenzuotų mokslinių publikacijų, skirtingai nei prie mokslinių tyrimų duomenų, yra privaloma.

Naujieną parengė VU bibliotekos Mokslinės informacijos duomenų skyrius

Pridėti: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf (anglų k.)

***

Research data: as open as possible, as closed as necessary.

The European Commission is running a pilot project under Horizon 2020 called the Open Research Data Pilot. Under the revised version of the 2017 work programme, the Pilot has been extended to cover all thematic areas. In the work programmes of 2014 through 2016, it included only selected areas of Horizon 2020.

From 2017 Data Management Plan is required for all projects participating in the extended Open Research Data Pilot, which should help to ensure that data is accessible and re-usable. Costs associated with open access to research data, can be claimed as eligible costs of any Horizon 2020 grant. Vilnius University in collaboration with the Vilnius University Hospital Santariškės Clinics has created a research data archive MIDAS, which supports long-term data preservation and dissemination. MIDAS is a free service open to all interested parties working in research. If research data needed to validate the results presented in scientific publications cannot be shared then reasons should be clearly explained in the Data Management Plan. The template of Data Management Plan includes 6 sections that contain a total of 31 questions to be addressed (see: Guidelines on Research Data Management in Horizon 2020).

Please note that open access to scientific peer-reviewed publications in Horizon 2020, unlike to research data, is an obligation.

Prepared by the Scientific Information Data Department of Vilnius University Library

Pridėti: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf