Minime profesoriaus Valdo Kviklio 110-ąsias metines

2018 m. balandžio 6 d. minime Vilniaus medicinos draugijos Garbės Nario profesoriaus Valdo Kviklio 110-ąsias metines. 

Yra žmonių, kuriuos srūvantis laikas įtraukia į patį tėkmės vidurį ir kurie iš jos verpetų sugeba išplaukti aukštai pakelta galva, tapdami istorijos liudytojais ir kūrėjais“ – taip savo knygą apie tėvelį „Gydytojas Vladas Kviklys: gyvenimo apybraiža 100-mečio jubiliejui" pradeda profesoriaus vaikai Audronis, Aušra ir Gediminas Kvikliai.

Prof. Vladas Kviklys – ryški mūsų šalies medicinos mokslo istorijos asmenybė, nusipelnęs šalies gydytojas higienistas, pedagogas, publicistas, visuomenininkas, mokyklinės higienos pradininkas Lietuvoje. Profesoriaus nuopelnai Vilniaus medicinai, higienai ir sanitarijai yra neįkainojami ir puoselėjami iki šiol.

 

Vladas Kviklys (1908–1984) – Higienos mokslo patriarchas Lietuvoje

Vilniaus medicinos draugija 2018  m. balandžio 6 d. mini Draugijos garbės nario profesoriaus Vlado Kviklio 110 metines. Prof. Vladas Kviklys – ryški mūsų šalies medicinos mokslo istorijos asmenybė, nusipelnęs šalies gydytojas higienistas, pedagogas, publicistas, visuomenininkas, mokyklinės higienos pradininkas Lietuvoje.

Pirmąją aušrą būsimasis profesorius Vladas Kviklys išvydo 1908 metų balandžio 6 dieną Utenos apskrityje Daugailių valsčiaus Šavašų kaimo valstiečių šeimoje. Jis buvo jauniausias iš 8 vaikų. 1919–1920 m. lankė Dulių pradžios mokyklos II ir III skyrius, nes skaityti ir rašyti jau buvo išmokęs iš vyresnės sesers Teklės. 1920–1922 m. mokėsi Antalieptės žemesniojoje žemės ūkio mokykloje. Dėl jauno amžiaus nepavykus įstoti į Dotnuvos žemės ūkio technikumą,  mokslus tęsė Utenos „Saulės“ gimnazijoje. Besimokydamas gimnazijoje, jaunasis V. Kviklys svajojo savo gyvenimą susieti su gydytojo profesija. Svajonėms pildantis 1928 m. jis tapo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakulteto studentu. Gabus studentas studijas derino su darbu – dirbo Kauno aklųjų institute sanitaru, vėliau – felčeriu ir higienos mokytoju, Kūno kultūros rūmuose instruktoriumi ir redaktoriumi. Buvo įvaldęs rašytojo ir publicisto plunksną, redagavo ir kūrė daug informacinių leidinių, 1931 m. išleido vadovą kaimo moterims „Vaikelių auginimas“ ir buvo įvertintas Žemės ūkio rūmų pirmąja premija. 1931 m.  buvo pašauktas į Lietuvos kariuomenę, 1932 m. baigus Karo mokyklą buvo suteiktas kavalerijos atsargos jaunesniojo leitenanto laipsnis, vėliau 1938 m. paaukštintas gavo leitenanto laipsnį, įrašytas į sanitarijos karininkus ir priimtas į tikrąją karinę tarnybą.

Žingeidus ir gabus Vytauto Didžiojo universiteto absolventas, gavęs stipendiją, 1934 m. žinias gilino studijuodamas Romos aukštojoje Kūno kultūros akademijoje Italijoje, vėliau Graco universiteto Medicinos fakultete Austrijoje. 1936 m. buvo oficialus žiemos olimpinių žaidynių, vykusių Garmiš-Partenkirchene, Vokietijoje, Lietuvos spaudos atstovas. 1936–1937 m. Graco universitete pradėjo rengti daktaratą, tačiau  1938 m. Vokietijai okupavus Austriją, sugrįžo į Lietuvą.

Grįžęs į Lietuvą pradėjo dirbti Kauno Vytauto Didžiojo universiteto fizinio auklėjimo katedroje asistentu. 1940 m. buvo paskirtas Sveikatos ir socialinio aprūpinimo ministerijos Medicinos departamento direktoriumi, vėliau – Gydymo-profilaktikos įstaigų valdybos viršininku. Nuo 1945 m. net 17 metų vadovavo Respublikos Sanitarijos ir higienos institutui. Talentingo vadovavimo dėka institutas tapo stambia moksline ir praktine įstaiga, tiriančia komunalines, darbo, mitybos, o ypač vaikų ir paauglių higienos problemas. Šiuo laikotarpiu Vladas Kviklys gilinosi į mokyklų ir kaimo higieną ir 1949 m. apgynė medicinos mokslų kandidato disertaciją. 1953 m. jam suteiktas vyresniojo mokslinio bendradarbio, 1955 m. docento vardas, 1958 m. suteiktas nusipelniusio LSSR gydytojo vardas.

Dr. Vlado Kviklio – higienistų draugijos pirmininko iniciatyva, pritariant Vilniaus Universiteto Medicinos fakulteto dekanui prof. S. Paviloniui 1962 m. Vilniaus universitete buvo įsteigtas Sanitarijos ir higienos skyrius, kuris išsprendė sanitarijos ir higienos gydytojų ruošimo problemas. Taip nuo 1962 metų V. Kviklys 23 m. vadovavo Medicinos fakulteto Higienos katedrai, 3 m. buvo Vilniaus universiteto Gydytojų tobulinimosi fakulteto dekanas. VU Medicinos fakulteto Higienos katedroje, dėstė fizinio auklėjimo teoriją ir sporto higieną, taip pat skaitė mokyklinės higienos kursą Vilniaus pedagoginiame institute. 1969 m. apgynė  habilituoto medicinos mokslų daktaro disertaciją, 1970 m. jam buvo suteiktas profesoriaus vardas. Jo iniciatyva Medicinos fakultete pradėti rengti higienos gydytojai ir per savo kadenciją parengė 18 higienos gydytojų laidų – daugiau nei 400 higienos gydytojų specialistų.

Prof. V. Kviklys paliko gausių mokslinių darbų pluoštą ir gabių mokslininkų puokštę. Profesorius yra 5 vadovėlių, daugiau nei 100 mokslinių ir metodinių darbų autorius, žurnalo ,,Higiena ir sanitarija“ redaktorius, trijų tomų leidinio „Antiseptikos vadovas“ redakcinės kolegijos narys. Jam vadovaujant jauniesiems mokslininkams buvo parengtos 9 daktarinės ir 25 kandidatinės disertacijos.

Profesorius V. Kviklys buvo ir aktyvus visuomenininkas. Atkūrus Vilniaus Medicinos draugijos posėdžius 1945 m., profesorius tapo pirmosios valdybos nariu ir 1945–1947 m. ėjo Draugijos sekretoriaus pareigas. Seniausias dokumentas, bylojantis apie Vilniaus medicinos draugijos atkūrimą pokario metais, yra dr. Vlado Kviklio pranešimas ,,Iš Vilniaus mokslinės medicinos draugijos veiklos’’, išlikęs Sveikatos apsaugos ministerijos archyve.

Tuo pačiu metu Draugijoje buvo įsteigta sanitarijos ir higienos sekcija, kurios steigėjas ir pirmasis pirmininkas buvo gydytojas Vlado Kviklys. 1947 m. ši sekcija buvo reorganizuota į mokslinę higienistų draugiją, kuriai jis vadovavo ilgą laiką. Draugijoje prof. Vlado Kviklio veikla labai ženkli ir svarbi – darželių ir mokyklų higieniniai reikalavimai, žemės ūkio darbuotojų ir mechanizatorių sveikatos tyrimai, aplinkos taršos veiksnių biologinis poveikis jiems ir higienos svarba gyvenvietėms, darbo higienos ir profesinės patologijos moksliniai pagrindai, vaikų ir paauglių higiena, gyvenviečių, miestų planavimo higieniniai reikalavimai, Kauno marių dugno sanitariniai ir higieniniai tyrimai ir kt. 1975 m. visų specialiųjų Vilniaus medicinos draugijų posėdyje prof. Vlado Kviklys pateikė ypač svarbų siūlymą – reguliariai rengti Draugijos plenarinius posėdžius 2 kartus per metus, išrinkti bendrą valdybą ir pirmininką. Šis pasiūlymas buvo vienbalsiai priimtas ir jo iki šiol laikomasi. 1977 m. kovo 11 d. Vilniaus medicinos draugijos susirinkime Vlado Kviklys buvo išrinktas Vilnius medicinos draugijos garbės nariu. Minint Vilniaus medicinos draugijos 175 sukaktį 1980 m. gruodžio 12 d. prof. Vlado Kviklys apdovanotas Draugijos jubiliejiniu medaliu (medalio autorius dail. R. Sakalauskas).

Profesoriaus Vlado Kviklio 100–jų gimimo metinių proga išleista knyga ,,Gydytojas Vladas Kviklys“ (2008), parengta sūnaus doc. Gedimino Kviklio, gausiai iliustruota šeimos archyvo nuotraukomis. Jau 10 metų, nuo 2008 m., Vilniaus medicinos draugija teikia prof. Vlado Kviklio premiją ir vardinį diplomą gydytojui higienistui už geriausią metų darbą. Premiją įsteigė profesoriaus sūnus Lietuvos muzikos akademijos docentas Gediminas Kviklys.

Profesoriaus nuopelnai Vilniaus medicinai, higienai ir sanitarijai yra neįkainojami ir puoselėjami iki šiol.

 

Pagal prof. Genės Šurkienės atsiminimus, Doc. Dalios Triponienės knygą „Prie Vilniaus medicinos draugijos versmės“ parengė doc. Lina Zabulienė.