Doktorantūros studijos Vilniaus universiteto Medicinos fakultete

(informacija atnaujinta 2017-11-14)

 1. Doktorantūros teisė ir mokslo kryptys. 2011 m. birželio mėn. 8 d. ( Nr. V - 1019 ) ir birželio mėn. 21 d. ( Nr. V - 1124 ) LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymais Vilniaus universitetui atnaujinta MEDICINOS ir VISUOMENĖS SVEIKATOS krypčių doktorantūros studijų teisė. MF doktorantūros mokslo sritis - Biomedicininiai mokslai (000 B); mokslo kryptys dvi - Medicina (06 B) ir Visuomenės sveikata (09 B), neribojant mokslo šakų. 2015 m. lapkričio 9 d. (Nr. V-1134) LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Vilniaus universitetui suteikta ODONTOLOGIJOS (07 B) krypties doktorantūros teisė.
 2. Doktorantūros komitetai. Vilniaus universiteto Rektoriaus 2011 m. birželio mėn. 28 d. įsakymu ( D - 612 ) patvirtintas VISUOMENĖS SVEIKATOS krypties Doktorantūros komitetas (pirmininkė - prof. G. Šurkienė), o 2011 m. rugsėjo mėn. 13 d. įsakymu ( Nr. D - 879 ) - naujas Medicinos krypties Doktorantūros komitetas (pirmininkė - prof. J. Tutkuvienė), 2015 m. lapkričio 25 d. įsakymu (Nr. D-1361) – Odontologijos krypties doktorantūros komitetas.
 3. Priėmimas į doktorantūrą ir studijų tvarka. Priėmimą į doktorantūrą vykdo Vilniaus universiteto Doktorantūros ir rezidentūros skyrius kartu su atitinkamų mokslo krypčių Doktorantūros komitetais. Priėmimas vyksta einamųjų metų birželio ir liepos mėnesiais. Vilniaus universiteto mokslo doktorantūros studijų tvarka, nuostatai, reikalavimai daktaro disertacijai pateikti Vilniaus universiteto tinklapyje ( žr. čia ).
 4. Doktorantūros studijų dinamika Medicinos fakultete. Šiuo metu (2017-11-14) Vilniaus universiteto Medicinos fakultete studijuoja 127 MEDICINOS krypties, 4 ODONTOLOGIJOS ir 15 VISUOMENĖS SVEIKATOS krypties doktorantų ( žr. dokumentą ). Medicinos fakulteto doktorantai ypač sėkmingai rengia ir gina įvairių biomedicinos mokslo šakų disertacijas: 2002 - 2017 m. laikotarpio Medicinos fakulteto doktorantų rezultatyvumas yra didesnis nei 90% ( žr. dokumentą ).
 5. Naujai įstoję doktorantai turi laikytis doktorantūros studijų tvarkos, kurią reglamentuoja LR Švietimo ir mokslo ministerija ir Vilniaus universitetas. Medicinos krypties mokslo doktorantūros reglamente pateikiama medicinos krypties doktorantūros studijų tvarka ( žr. dokumentą ). Visuomenės sveikatos krypties mokslo doktorantūros reglamente pateikiama visuomenės sveikatos krypties doktorantūros studijų tvarka ( žr. dokumentą ). Informacija apie Odontologijos krypties doktorantūros studijų tvarką pateikiama Odontologijos krypties mokslo doktorantūros reglamente (žr. dokumentą). Doktorantai privalo susipažinti su atitinkamos mokslo krypties doktorantūros studijų tvarka ir reglamentu.
 6. Doktorantūros studijas sudaro du pagrindiniai etapai - jie turi būti išdėstyti doktorantūros studijų ir mokslinių tyrimų bei disertacijos rengimo plane pagal VU pateiktą pavyzdį ( žr. dokumentą ):
  1. Pasirinktų dalykų studijos ir egzaminų laikymas (Studijų etapas).
  2. Mokslinių tyrimų ir disertacijos rengimo etapas.
   Plane taip pat turi būti preliminariai numatytas ir dalyvavimas konferencijose, seminaruose bei kitose doktorantų mobilumo veiklose, taip pat - planuojamas mokslinių tyrimų publikavimas.
  1. Doktorantūros studijų ir egzaminų laikymo etapas. Egzaminus rekomenduojama išlaikyti per pirmuosius metus, vėliausiai - antraisiais doktorantūros studijų metais. Iš viso studijuojami dalykai turi sudaryti ne mažiau kaip 30 kreditų:
   1. MEDICINOS ir VISUOMENĖS SVEIKATOS doktorantūros studijų dalykų programos ir sandai (žr. sąrašus - Medicina , Visuomenės sveikata ) buvo atnaujinti 2010-2011 m. (sandai skelbiami Vilniaus universiteto tinklapyje - žr. čia )
   2. Privalomas MEDICINOS ir VISUOMENĖS SVEIKATOS doktorantūros studijų dalykas - Biomedicininė statistika (5 kreditai, 200 val.), kiti dalykai pasirenkami individualiai, atsižvelgiant į disertacijos tematiką.
   3. Visi egzaminai turi būti laikomi pagal atitinkamos mokslo krypties Doktorantūros komitete patvirtintą studijų planą (būtinai tą mėnesį, kuris patvirtintas doktorantūros studijų plane). Priešingu atveju būtina informuoti, nurodyti priežastis ir derinti galimybę tvirtinti naują doktorantūros studijų planą. Biomedicininės statistikos dalyko paskaitos ir praktikos darbai visiems doktorantams vyks pavasario semestre, egzaminas - birželio mėnesį (konkretesnę informaciją paskelbs dalyką kuruojanti dėstytoja doc. A. Jakaitienė).
   4. Egzaminai negali būti planuojami ir laikomi per kasmetines doktorantų atostogas, kurios tęsiasi nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d.
   • Pasirinktų doktorantūros studijoms dalykų egzaminų komisijos sudaromos, įtraukiant studijuojamo dalyko pagal mokslo šaką profesorius, docentus ar lektorius, turinčius mokslo laipsni (iš viso - 3 narius: vienas jų - komisijos pirmininkas, kiti du - nariai). Komisijos pirmininku dažniausiai būna pagrindinis dalyko studijas kuravęs mokslininkas, kuris skiria kitus komisijos narius. Pagal specialią formą ( žr. dokumentą ) surašomi komisijos nariai, nurodoma egzamino data bei vieta, ir egzamino komisijos sudėtis teikiama tvirtinti Medicinos fakulteto Dekanui: užpildytą formą reikia atsiųsti el. paštu (samanta [dot] grubyte [at] mf [dot] vu [dot] lt) MF Mokslo ir doktorantūros reikalų prodekanei vizuoti vėliausiai 4-5 d. prieš laikyti planuojamą egzaminą (anksčiausiai - prieš 10 d.). Paruoštus įsakymus dėl egzaminų komisijų sudarymo galima atsiimti VU MF 210 kab. Įsakymą doktorantas turi atsiimti asmeniškai.
   • Egzaminų rezultatai fiksuojami viename egzaminų protokole ( žr. dokumentą ). Išlaikius egzaminus atitinkamas Medicinos fakulteto padalinys apsvarsto, įvertina šio studijų etapo kokybę ir pateikia išvadą. Tuomet Medicinos fakulteto vadovo įsakymai dėl egzaminų komisijos sudarymo, egzaminų datų ir egzaminų išlaikymo protokolas pateikiamas VU Doktorantūros ir rezidentūros skyriui (studijų etapo egzaminų bendrą protokolą tvirtina VU Prorektorius).
   • Padalinio posėdžio, kuriame turėtų būti įvertinta doktoranto Studijų etapo pabaiga (kai išlaikomi visi egzaminai), protokolas rašomas pagal VU pateiktą pavyzdį ( žr. dokumentą ). Tačiau doktorantas turi pasilikti šių dokumentų kopijas ir sau, be to, šias kopijas reikės pridėti ir prie doktoranto atestacijos dokumentų einamųjų doktorantūros studijų metų pabaigoje. Jeigu paskutinysis egzaminas laikomas rugsėjo mėnesį, tai studijų etapas svarstomas kartu su visais kitais per tuos metus atliktais darbais einamųjų doktorantūros studijų metų pabaigoje (paprastai - spalio mėnesį), ir tai įtraukiama į metinę atestaciją.
   • Jeigu doktorantūros egzaminai baigiami laikyti iki vasaros atostogų, tokiu atveju iš karto po paskutiniojo egzamino padalinyje, kuriame vyksta doktorantūra (katedroje, klinikoje, institute), organizuojamas posėdis ir nutariama, kad šis doktorantūros studijų etapas baigtas, o posėdžio protokolo išrašas, egzaminų laikymo protokolas ir visų egzaminų įsakymai egzaminų komisijoms sudaryti pristatomi į VU Doktorantūros ir rezidentūros skyrių (egzaminų protokolą tvirtina VU Prorektorius).
  2. Mokslinių tyrimų ir disertacijos rengimo planas turi būti labai detalus, išsamus, jame konkrečiai nurodomos visos užduotys ir jų įvykdymo terminai, pagal disertacinio darbo temą aprašomi tyrimo metodai ir medžiaga, numatomas eksperimentas ar klinikinių duomenų kaupimas bei disertacijos rengimo etapai. Geriausiai planuoti užduotis pagal doktorantūros studijų metus. Paprastai doktorantūros studijų planas turi būti sudarytas ir patvirtintas Doktorantūros komitetuose per pirmąjį doktorantūros studijų mėnesį (dažniausiai - spalio mėn.). Naujai įstojusių doktorantų studijų planų pateikimo konkrečios datos bus nurodytos artimiausiu metu.
 7. Doktorantų metinė atestacija vykdoma kiekvienų doktorantūros metų pabaigoje (dažniausiai rugsėjo ar spalio mėn.). Nuo 2010 m. įstojusių ir pagal ES struktūrinių fondų lėšas studijuojančių doktorantų atestacijos vykdomos kas pusmetį. Paprastai prašoma pristatyti į MF (210 kab.) tokius atestacijos doktorantūros padalinyje dokumentus.
  1. Katedros posėdžio, kuriame buvo svarstytas doktoranto ataskaitinio laikotarpio darbas, protokolo išplėstinį išrašą, kuriame atsakingai turi būti įvertintas doktoranto atliktas darbas, konkrečiai išvardinti planuoti tiems metams ir atlikti darbai, nurodyta, ar laikomasi studijų plano, aiškiai pasakyta, ar doktorantas atestuojamas kitiems metams, ar neatestuojamas. Išplėstiniame protokole turi atsispindėti:
   • Doktoranto vadovo (ir konsultanto, jei toks buvo) pasisakymas bei doktoranto darbo vertinimas.
   • Paties doktoranto trumpa ataskaita, kuri turi būti įtraukta į bendrą posėdžio protokolo išrašą.
   • Posėdyje dalyvavusių mokslininkų pasisakymai.
    VU Doktorantūros ir rezidentūros skyrius parengė ir tokio išplėstinio posėdžio protokolo formą ( žr. dokumentą ), pagal kurią reikia paruošti išsamų protokolo išrašą.
  2. Egzaminų laikymo protokolus ir kiekvienam egzaminui patvirtintus MF įsakymus , jei paskutinysis egzaminas buvo laikomas rugsėjo mėn., ir protokolas bei egzaminų įsakymai anksčiau nebuvo nunešti į VU Doktorantūros skyrių. Jeigu egzaminų protokolas ir įsakymai buvo anksčiau pristatyti į VU, tai prie metinės ataskaitos pakanka pridėti tik egzaminų laikymo protokolo kopiją (be įsakymų kopijų).
  • Svarstant pirmųjų metų doktorantų darbą reikėtų įvertinti, ar išlaikyti visi numatyti egzaminai ir ar jie laikomi pagal patvirtintą grafiką. Svarstant trečiųjų ir ketvirtųjų metų doktorantų ataskaitas, privalu įvertinti, ar disertacija bus tikrai paruošta ir apginta iki doktorantūros studijų pabaigos.
  • Pagal naują tvarką paskutiniųjų metų doktorantų darbui vertinti numatytos neeilinės atestacijos, kurios vykdomos kovo ar balandžio mėnesiais (šiuose posėdžiuose turi dalyvauti bent vienas atitinkamos mokslo krypties doktorantūros komiteto narys).
  • Doktorantas privalo apginti disertaciją iki doktorantūros studijų termino pabaigos (konkrečiai iki tos datos, kuri fiksuoja doktorantūros studijų pabaigą, dažniausiai iki spalio 1 d.). Todėl gynimo datą reikia suplanuoti iki oficialios doktorantūros pabaigos. Ne laiku apgynę disertacijas doktorantai mažina padalinio ir fakulteto doktorantūros efektyvumą, tuomet kenčia doktorantūros finansavimas. Studijų plano ir disertacijos rašymo terminų nevykdantiems doktorantams rekomenduojama nutraukti dieninę doktorantūrą ir disertaciją rengti eksternu.
 8. Prieš pradedant biomedicininį tyrimą, būtina turėti Biomedicininių tyrimų etikos komiteto leidimą. Biomedicininių tyrimų problemos ir reikalavimai leidimui gauti pateikti Lietuvos bioetikos komiteto tinklalapyje ( http://bioetika.sam.lt ). Pastaruoju metu prie Medicinos fakulteto veikia Vilniaus regioninis Biomedicininių tyrimų etikos komitetas - informacija pateikta MF tinklapyje ( žr. čia ).
 9. Mokslo daktaro disertaciją sudaro disertacijos rankraštis (4-10 autorinių lankų) ir santrauka (1 autorinis lankas; kita nei disertacijos tekstas kalba). Jeigu gynimo procedūroje dalyvauja užsienio mokslininkas, arba disertacija parašyta užsienio kalba, rekomenduojama rašyti išplėstines (2 – 3 autorinių lankų) disertacijos santraukas.
  Kaip mokslo daktaro disertacija gali būti teikiama ginti ir mokslinė monografija, kurią disertantas parašė be bendraautorių. Kartu teikiama monografijos santrauka, parašyta kita nei monografijos tekstas kalba.
  • Doktorantas gali teikti ginti disertaciją, kai išlaiko visus studijų plane numatytus egzaminus, pristato tyrimų rezultatus tarptautiniuose moksliniuose renginiuose, svarbiausius tyrimo rezultatus paskelbia ne mažiau kaip dviejuose moksliniuose straipsniuose. Medicinos krypties ir Visuomenės sveikatos krypties doktorantai, priimti nuo 2012 m. spalio 1 d., bent vieną disertacijos tema parašytą straipsnį turi publikuoti (arba šis straipsnis gali būti priimtas spaudai) tarptautinės duomenų bazės „ISI Web of Science“ referuojamame leidinyje su citavimo indeksu. ( 2012m. spalio 24 d. VU Doktorantūros komitetų ir VU MF Mokslo komiteto sprendimas, protokolas Nr. 29/11/18 )
  • 2010 m. rugsėjo 17 d. Vilniaus universiteto Rektoriaus įsakymu Nr. 12300 – 114 , disertacija prieš teikiant ją svarstyti MF Tarybai ar VU Doktorantūros komitetams, turi būti redaguota kalbos specialistų.
  • Doktorantas privalo apginti disertaciją iki doktorantūros studijų termino pabaigos (konkrečiai iki tos datos, kuri fiksuoja doktorantūros studijų pabaigą, dažniausiai iki spalio 1 d.). Todėl gynimo datą reikia suplanuoti iki oficialios doktorantūros pabaigos. Ne laiku apgynę disertacijas doktorantai mažina padalinio ir fakulteto doktorantūros efektyvumą, tuomet kenčia doktorantūros finansavimas. Studijų plano ir disertacijos rašymo terminų nevykdantiems doktorantams rekomenduojama nutraukti dieninę doktorantūrą ir disertaciją rengti eksternu.
 10. Mokslininkai, kurie skiriami Tarybos disertacijai ginti nariais, Ekspertų gynimo tarybos nariais, doktorantų vadovais ir konsultantais, turi atitikti LR Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-503 keliamus kvalifikacinius reikalavimus  bei VU Doktorantūros reglamento nuostatus. Atitinkamas MF padalinys svarsto minėtų mokslininkų kandidatūras ir siūlo atitinkamam VU Doktorantūros komitetui.
 11. Mokslo daktaro disertacijos gynimo tvarka, įstojusiems nuo 2010 m.
  1. Doktorantas, parengęs disertacinio darbo rankraštį, teikia jį MF padalinio, kuris kuruoja doktoranto veiklą, mokslininkams susipažinti. Tam skiriamas ne trumpesnis kaip mėnesio laikotarpis.
  2. Susipažinus su darbu atitinkamo padalinio vadovas skelbia posėdį darbui svarstyti. Doktorantas MF padalinio posėdyje detaliai pristato parengtą disertacinį darbą. Paruošiamas išsamus posėdžio protokolas, kuriame  pažymima, ar darbas atitinka formalius reikalavimus (žr. IX. punktą) ir įvertinami dalykiniai bei specialieji disertacinio darbo aspektai. Protokole taip pat aprašomi doktoranto ir kitų posėdžio dalyvių pasisakymai, klausimai ir atsakymai, pastabos, apžvelgiamos mokslinės publikacijos disertacijos tema ir kt. Jeigu disertacija atitinka formalius reikalavimus, padalinys skiria tris recenzentus, kurie turi atitikti Medicinos krypties Doktorantūros komiteto nutarimuose suformuotus reikalavimus.
  3. Recenzentai savo vertinimus pateikia Padaliniui, kuris įpareigoja doktorantą atsižvelgti į recenzentų pastabas (jeigu tokių yra).
  4. Pagal recenzentų pastabas koreguotą ir kalbos specialistų peržiūrėtą disertacinį darbą ( žr. dokumentą ) doktorantas dar kartą pristato MF padalinio posėdyje. Per posėdį vertinamas gynimui parengtas disertacijos rankraštis ir santraukos projektas (žr. IX. punktą), svarstoma penkių ekspertų gynimo tarybos sudėtis, disertacijos gynimo data, laikas ir vieta, sudaromas ir svarstomas adresatų, kuriems bus siunčiama  disertacijos santrauka ir pranešimas apie numatomą disertacijos gynimą, sąrašas.
  5. Vilniaus universiteto Doktorantūros komitetui svarstyti ir tvirtinti teikiami dokumentai (ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki komiteto posėdžio):
  Ekspertų gynimo tarybos nariai - mokslininkai, neturintys bendrų  publikacijų su doktorantu bei atitinkantys kvalifikacinius  reikalavimus . Ne mažiau kaip vienas gynimo  tarybos narys turi buti iš užsienio mokslo ir studijų institucijos.
 12. Etapas po disertacinio darbo svarstymo MF ir galutinių atitinkamo VU Doktorantūros komiteto išvadų. VU atitinkamos mokslo krypties Doktorantūros komiteto patvirtinti disertacijos gynimo dokumentai grąžinami doktorantui. Tolesnę gynimo procedūros eigą kuruoja Vilniaus universiteto Doktorantūros ir rezidentūros skyrius, kuriam doktorantas teikia dokumentus pagal VU tinklapio nuorodą: žr. nuorodą .
 13. Nuolatinių studijų doktorantai prašymą dėl disertacijos ir jos santraukos spausdinimo  derina su VU MF mokslo ir doktorantūros reikalų prodekane ar VU MF Dekanu ir teikia jį VU Doktorantūros ir rezidentūros skyriui.
 14. Mokslo daktaro laipsnio įgijimas eksternu.

  Prieš teikiant svarstyti disertacijos rankraštį, eksternas turi esminius disertacijos rezultatus paskelbti ne mažiau kaip dviejuose recenzuojamų žurnalų straipsniuose ir pristatyti tyrimo rezultatus tarptautiniuose moksliniuose renginiuose. Nuo 2015m. sausio 1 d . bent vienas straipsnis turi būti publikuotas (arba šis straipsnis gali būti priimtas spaudai) tarptautinės duomenų bazės „ISI Web of Science“ leidinyje su citavimo indeksu ( 2012m. spalio 24 d. VU Doktorantūros komitetų ir VU MF Mokslo komiteto sprendimas, protokolas Nr. 29/11/18 ).

  1. Disertacijos rankraštį doktorantas eksternu teikia atitinkamos mokslo krypties doktorantūros komitetui svarstyti. Jei parengtas mokslinis darbas atitinka biomedicinos mokslų daktaro disertacijos reikalavimus ir daugiau nei pusė Doktorantūros komiteto narių darbą vertina teigiamai, skiriami trys recenzentai.
  2. Recenzentai per mėnesį visapusiškai išnagrinėja įvertina disertaciją pagal nustatytą formą ir teikia išvadas doktorantūros komitetui. Jei komitetas priima teigiamą sprendimą, disertacijos rankraštis perduodamas atitinkamam MF padaliniui kuruoti tolesnę disertacinio darbo eigą.
  3. Į pirmąjį MF padalinio posėdį su eksternu kviečiami dalyvauti ir disertaciją recenzavę mokslininkai. Doktorantas išsamiai pristato parengtą mokslinį darbą, disertacijos santraukos projektą, pateikia publikacijas disertacijos tema bei pranešimus, skaitytus tarptautinėse konferencijose. Padalinio sprendimu numatomas doktoranto eksternu konsultantas, sudaromas studijų planas , ir dokumentai teikiami atitinkamam VU Doktorantūros komitetui tvirtinti.
   • Doktoranto eksternu studijų planą sudaro tik egzaminų laikymo etapas. Iš viso studijuojami dalykai turi sudaryti ne mažiau kaip 30 kreditų ( žr. dokumentą ). Eksterno studijų egzaminai laikomi bendra tvarka (žr. Doktorantūros studijų ir egzaminų laikymo etapas): egzaminų komisijos sudaromos Dekano įsakymu, egzaminų rezultatai fiksuojami egzaminų protokole. Per mėnesį leidžiama laikyti ne daugiau dviejų egzaminų.
   • VU Doktorantūros komitetui dėl doktoranto eksternu studijų plano bei konsultanto kandidatūros teikiami svarstyti ir tvirtinti tokie dokumentai:
   • Išsamus MF padalinio posėdžio protokolas  ir jo išrašas ,
   • Doktoranto eksternu studijų planas ,
   • Numatomo konsultanto publikacijų sąrašas . Konsultantas turi atitikti LR Švietimo ir mokslo ministro 2012m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-503 keliamus kvalifikacinius reikalavimus bei VU Doktorantūros reglamento nuostatus.
  4. Kai išlaikomi visi egzaminai, atitinkamo MF padalinio posėdyje apsvarstoma egzaminų etapo pabaiga, pagal recenzentų pastabas koreguota disertacija, jos santraukos projektas. Padalinio sprendimu numatoma penkių Ekspertų gynimo tarybos sudėtis, disertacijos gynimo data, laikas ir vieta bei adresatų, kuriems bus siunčiama disertacijos santrauka, sąrašas. Parengti disertacijos gynimo dokumentai teikiami atitinkamam VU Doktorantūros komitetui tvirtinti (žr. disertacijos gynimo tvarką įstojusiems nuo 2010 m.).
  5. Eksternu aprengtos disertacijos gynimas vyksta bendra tvarka, kuri taikoma nuo 2010 m. spalio 1 d. Disertacija turi būti apginta ne vėliau kaip po vienerių metų nuo prašymo ginti eksternu parengtą disertaciją įregistravimo Vilniaus universitete dienos. Jei doktorantūros komitetas atmeta eksterno prašymą ginti disertaciją, vėl teikti prašymą jis gali ne anksčiau kaip po vienerių metų.
 15. Dokumentai:

Doktorantūros komitetų sprendimai:

Kiti dokumentai:

Dokumentų pavyzdžiai ir formos:

 

isertacijos gynimo dokumentai (doktorantams, įstojusiems nuo 2010m.):

Disertacijos gynimo eksternu dokumentai:

Doktorantūros studijų eigos ir tvarkos, dokumentų rengimo, mokslininkų dalyvavimo doktorantūros procese ir jų atitikimo kvalifikaciniams reikalavimams ar kitais techniniais su doktorantūra susijusiais klausimais konsultuoja vyriausioji specialistė Samanta Grubytė:
tel.: +370 5 239 8706, el. paštas: samanta [dot] grubyte [at] mf [dot] vu [dot] lt.
Doktorantai priimami ir konsultuojami telefonu  I ir V  9 - 18 val., pietų pertrauka 12 - 13 val.
El. laiškus, žinoma, galite rašyti, kada tik norisi :) 

Linkime sėkmės, kūrybiškų ir vertingų mokslinių darbų bei laiku apginti disertacijas!

Prof. Janina Tutkuvienė
VU Medicinos fakulteto Mokslo ir doktorantūros reikalų prodekanė

Tel. +370 5 239 87 06, +370 5 239 87 07;
Faksas: +370 5 239 87 05;
El. paštas: janina [dot] tutkuviene [at] mf [dot] vu [dot] lt