Finansinė parama

Vardinės stipendijos Medicinos fakultete

JOHN IR IDOS VALAUSKŲ PARAMOS FONDO VIENKARTINĖ STIPENDIJA

John ir Idos Valauskų fondas įsteigtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1993 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. 568. Teisingumo ministerijoje įregistruotas 1998 m. gegužės 6 d., registravimo Nr. 20, kodas 9203433.

Fondo lėšas sudaro John ir Idos Valauskų testamentu dovanotos lėšos. John ir Ida Valauskai ,,Pasitikėjimo sutartyje” (1996-05-17) pageidavo tik vieno dalyko – kad ,,prieaugis šios sumos būtų naudojamas stipendijai nusipelniusiems šio fakulteto studentams”. Fondo valdyba, didžiausiu studentų nuopelnu laikydama geras studijas, iš metinių palūkanų skiria vienkartines stipendijas, pagrindiniu kriterijumi laikydama labai gerus studijų rezultatus. Stipendijos dydis priklauso nuo tų metų palūkanų sumos dydžio ir nuo pretendentų gauti stipendiją skaičiaus.

Stipendijos įteikiamos fakultete švenčiant ,,Padėkos dieną”, rengiamą Kovo 11-osios proga visiems jo rėmėjams pagerbti. Tokia veikla numatoma patvirtintuose Fondo įstatuose. Jokios kitos veiklos Fondas nevykdo.

Kiekvienais metais vasario mėn. skelbiamas viešas konkursas ir jo sąlygos.

Valdyba posėdyje susipažįsta su konkursui pateiktais prašymais, sudaro pretendentų eilę ir sprendžia, kiek stipendijų skirti. Po to stipendijas gavusiųjų sąrašas skelbiamas viešai, stipendijų gavėjai užpildo finansinius dokumentus (juos saugo direkcija), o stipendijos iškilmingai įteikiamos kartu su valdybos pasirašytu stipendijos skyrimo liudijimu.

John ir Idos Valauskų paramos fondo valdyba

Finansinė parama Vilniaus universitete:

​http://www.vu.lt/lt/studijos/studiju-procesas/finansine-parama